Wet Kinderopvang

De kinderopvang werkt onder de Wet kinderopvang. In de wet worden de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang in Nederland geregeld. Leidsters Thuis zijn voor de wet gelijk aan gastouders.
In de wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor de kinderen. Ook zijn kindercentra en gastouderbureaus verplicht de ouders te informeren over het gevoerde beleid. Het kindercentrum, het gastouderbureau én de gastouder/leidster zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang.

De gemeente is in samenwerking  met de GGD verantwoordelijk voor de inspectie van de opvanglocaties. Inspecteurs rapporteren eventuele tekortkomingen en brengen advies uit aan de gemeente over opname van de opvanglocatie in het landelijke kinderopvangregister.
De registratie in dit register is een voorwaarde voor ouders om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Leidsters Thuis worden door Kinderopvang Thuis geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (LRKP)

Wil je meer weten over wat de wet Kinderopvang zoal inhoudt? Neem hier eens een kijkje.