Functie eisen

Algemeen

 • Minimumleeftijd:20 jaar
 • Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid in relatie tot kinderopvang
 • Beschikken over een geldig certificaat EHBO aan kinderen
 • Beschikken over een diploma MBO Helpende Zorg en Welzijn of een ander diploma dat kwalificeert voor het beroep van gastouder
 • In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit
 • Open staan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijzen
 • In staat en bereid zijn het eigen handelen met betrekking tot de omgang met kinderen (en eigen kinderen) bespreekbaar te maken, zowel in het contact met de ouders als met Kinderopvang Thuis.
 • Bereid zijn zich te houden aan de regels van Kinderopvang Thuis met betrekking tot het gelijktijdig opvangen van kinderen (in combinatie met de eigen kinderen; voldoen aan de wettelijk gestelde aantallen)
 • Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Het waarborgen van privacy
 • Correct taalgebruik


Pedagogische kwaliteit

 • Ervaring met / kennis hebben van de ontwikkeling van kinderen
 • Aandacht hebben voor en inzicht hebben in de individualiteit van een kind
 • In staat zijn tot het bieden van warmte en geborgenheid aan de kinderen
 • In staat zijn tot het stimuleren van een kind in zijn/haar ontwikkeling
 • Bereidheid om het kind op te voeden tot een multiculturele levenshouding
 • Bewust hanteren van straffen/belonen, zonder gebruik te maken van geestelijk en/of lichamelijk geweld


Omgevingsfactoren

 • Zorg voor een hygiënische, veilige en kindvriendelijke omgeving
 • Bereid mee te werken aan jaarlijkse risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid op de opvanglocatie
 • Zorg voor veilig vervoer in auto en op fiets
 • Rookverbod op de opvanglocatie en in het bijzijn van de kinderen


Houding van de Leidster ten opzichte van de ouders

 • Openstaan voor en respecteren van mogelijke andere ideeën en levenswijze van de ouders
 • Een positieve houding ten opzichte van de keuze van werkende en/of studerende ouders om de opvoeding van hun kinderen met anderen te delen
 • Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders
 • Bereid zijn samen te werken met de ouders
 • In staat zijn eventuele problemen bespreekbaar te maken
 • In staat zijn tot het maken en het naleven van concrete en duidelijke afspraken met de ouders, deze afspraken zo nodig bij te stellen en eventuele verschillen in opvattingen bespreekbaar te maken


Houding ten opzichte van Kinderopvang Thuis

 • Een positieve houding  ten opzichte van kinderopvang aan huis
 • Bereidheid tot samenwerken met Kinderopvang Thuis
 • Bereidheid tot accepteren van begeleiding of ondersteuning door Kinderopvang Thuis
 • Bereidheid tot het volgen van de voorbereidende training, deskundigheidstraining en deelname aan de jaarlijkse terugkomdag
 • Bereidheid zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot de opvang en de gemaakte koppelingsafspraken
 • Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag die niet ouder is dan 2 maanden


Motivatie

 • Plezier hebben in het omgaan met kinderen
 • Het belang zien van het verwerven van een eigen inkomen en/of economische zelfstandigheid