Beroepscode gastouder

 

Beroepscode voor gastouders
NIGOS stelde een voorlopige beroepscode voor gastouders op. Gastouderbureaus en gastouders worden uitgenodigd deze te bespreken en te vergelijken met hun pedagogische visie. Reacties zijn zeer welkom!

1. Een gastouder:
• is minimaal 18 jaar oud en beschikt net als de meerderjarige huisgenoten en anderen die betrokken zijn bij de opvang, over een Verklaring Omtrent het Gedrag die op het moment van overleggen aan het gastouderbureau niet ouder is dan twee maanden;
• is lichamelijk en geestelijk in staat kinderopvang te bieden;
• is regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar voor gastouderopvang;
• beschikt over een rijbewijs indien zij voor het vervoer van de kinderen gebruik maakt van een auto;
• beschikt over een inzittendenverzekering indien zij voor het vervoer van de kinderen gebruik maakt van een eigen auto;
• heeft voor de opvang relevante verzekeringen afgesloten;
• heeft geen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan;
• is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag.

2. Een gastouder heeft een professionele instelling  voor het werk met kinderen en
• voldoet aan de eisen die de wet en het convenant kinderopvang stellen;
• neemt deel aan (extra) trainingen en (na)scholing, houdt diploma’s actueel;
• is goed geïnformeerd over regels, wetgeving en relevante nieuwe informatie en past dit toe in het werk.

3. Een gastouder stuurt aan op gewenst gedrag van kinderen en zal:
• een kind nooit slaan, duwen, schudden, bijten, bang maken of vernederen;
• het gedrag van een kind op een positieve manier benaderen;
• in overleg met de ouders duidelijke grenzen stellen voor het gedrag van het kind;
• de kinderen prijzen en aanmoedigen als zij aan verwachtingen voldoen;
• op adequate wijze ongewenst gedrag aanpakken, daarbij leeftijd en begripsniveau van het kind in aanmerking nemend.

4. Een gastouder biedt kinderen gelijke kansen en zal:
• ieder kind als een individu en met dezelfde zorg behandelen;
• ieder kind gelijke kansen geven om te leren en te ontwikkelen;
• rekening houden met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, het geslacht, de nationaliteit, de moedertaal en de eventuele handicap van ieder kind;
• kinderen aanmoedigen om gevoel voor hun eigen identiteit en cultuur te ontwikkelen;
• kinderen leren over andere culturen en ze leren om mensen die anders zijn dan zij, positief tegemoet te treden.

5. Een gastouder gaat zorgvuldig met vertrouwelijke zaken om en zal:
• nooit zonder toestemming van de familie informatie geven over de kinderen en de ouders;
• deze regel uitsluitend negeren om het kind te beschermen als zij hulp wil zoeken bij daartoe bevoegde professionals.

6. Een gastouder draagt bewust bij aan het leerproces en de ontwikkeling van het kind en:  
• voorziet in spelactiviteiten en leermiddelen die geschikt zijn voor de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van het kind;
• steunt en stimuleert de sociale, fysieke, intellectuele, communicatieve en emotionele ontwikkeling van het kind;
• houdt de ouders van de ontwikkeling van hun kind op de hoogte en overlegt hierover met de ouders.

7. Een gastouder werkt samen met de ouders en:
• weet en respecteert dat de ouders de belangrijkste mensen in het leven van de kinderen zijn;
• weet dat de ouders hun kind het beste kennen;
• bespreekt informatie over ieder kind met de ouders;
• heeft respect voor het geloof, tradities en wensen van de ouders voor de zorg van hun kinderen;
• draagt zorg voor een achterwacht met telefonische bereikbaarheid, die in geval van calamiteiten binnen ambulance aanrijdtijden op het opvangadres aanwezig kan zijn;
• zorgt ervoor telefonisch goed bereikbaar te zijn;
• begrijpt het belang voor kinderen om steeds door dezelfde persoon verzorgd te worden.

8. Een gastouder waakt over de veiligheid van de kinderen en:
• zal het toezicht over de kinderen niet anderen overlaten, tenzij volgens afspraak met de ouders;
• besteedt voortdurend aandacht aan veiligheid en hygiëne en werkt volgens de protocollen van haar gastouderbureau;
• rookt niet, drinkt niet en gebruikt geen middelen die de waakzaamheid kunnen beïnvloeden;
• weet tekenen van misbruik van een kind te herkennen en weet wat te doen in zo’n situatie;
• doet regelmatig risicoanalyses van speelruimte en spelmateriaal;
• geeft duidelijk de grenzen aan van wat in haar ogen nog veilig is en wat niet.

9. Een gastouder heeft een professionele werkwijze en:
• houdt de ontwikkeling en persoonlijke details van de kinderen schriftelijk bij;
• maakt tijd voor een goede overdracht aan de ouders;
• houdt medicijnengebruik van de kinderen accuraat bij;
• meldt ongelukken en incidenten van de kinderen accuraat bij haar gastouderbureau.

10. Een gastouder staat open voor collegiaal overleg en kwaliteitsverbetering. Zij:
• vraagt om advies bij haar gastouderbureau als dat nodig is;
• en staat open voor verbetersuggesties die anderen voorstellen.