Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden      
Kinderopvang in de Buurt h.o.d.n. Kinderopvang Thuis

Artikel 1 Begripsomschrijving
- Gastouderopvang: kinderopvang tegen betaling, het verzorgen, opvoeden en stimuleren van kinderen in een gezinssituatie door een ander dan de ouder of verzorger. Gelijktijdige kinderopvang van kinderen tot een wettelijk maximum aantal in de woning waar de ouder  haar hoofdverblijf heeft.
- Gastouder : de persoon die gastouderopvang aanbiedt.
- De ouder/verzorger: natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst afsluit voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdhulpverlening.
- De houder: de houder van het gastouderbureau is een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de ouder/verzorger betreffende het aanbieden van de dienst bemiddelen bij het tot stand komen van kinderopvang door een gastouder, het begeleiden van de gastouder en de kinderopvang en het verzorgen van de administratieve en financiële afwikkeling van de kinderopvang.
- Overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van kinderopvang: overeenkomst tussen Kinderopvang in de Buurt handelend onder de naam Kinderopvang Thuis, hierna te noemen Kinderopvang Thuis en de ouder/verzorger waarin afspraken zijn opgenomen over de te leveren diensten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
- Arbeidsvereenkomst: : overeenkomst tussen gastouder en de ouder/verzorger waarin het aantal overeengekomen uren gastouderopvang, de beloning van de gastouder, de duur van de overeenkomst en de ontbindende voorwaarden worden vastgelegd.
- Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door het gastouderbureau, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die gastouderopvang genieten bij gastouders verbonden aan Kinderopvang Thuis.
- De geschillencommissie: Zuidhollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK).

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gastouderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.
2. De overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang wordt gesloten tussen gastouder en houder en tussen ouder/verzorger en houder.
3. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen gastouder en ouder/verzorger.

Artikel 3 De kennismaking houder – ouder/verzorger
- De houder biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie over gastouderopvang aan in een persoonlijk gesprek.
- De informatie bevat tenminste de volgende elementen:
o De door het gastouderbureau te verlenen diensten; o.a. de bemiddelings- en plaatsingsprocedure, de begeleiding van de opvang, huisregels en administratieve en financiële afhandeling van de gastouderopvang.
o Uitgangspunten van het gastouderbureau betreffende de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal huisbezoeken aan de gastouder en het aantal oudergesprekken dat jaarlijks wordt gehouden
o De wijze waarop het gastouderbureau de ouderbetrokkenheid heeft vorm gegeven
o De op het moment van informatieverstrekking geldende prijs voor gastouderopvang en van alle reguliere en eventuele eventueel extra diensten
o De klachtenprocedure
o De opzegtermijn en de dag van de maand waarop opzegging kan plaatsvinden
o De wijze waarop de koppeling tot stand wordt gebracht
o De wijze waarop afspraken tussen ouder/verzorger en gastouder tot stand komen en worden vastgelegd
o De wijze waarop de gastouder en de gastouderopvang wordt begeleid door het gastouderbureau

Artikel 4 De overeenkomst en de kostenprognose
- Tussen gastouderbureau en ouder/verzorger wordt een overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van kinderopvang gesloten.
- Tussen gastouderbureau en gastouder wordt een overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van kinderopvang gesloten.
- Tussen ouder/verzorger en gastouder wordt een arbeidsovereenkomst  gesloten.
- De overeenkomst tot bemiddeling komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat de ouder/verzorger zich inschrijft bij het gastouderbureau.
 - De ouder/verzorger en gastouder moeten binnen de door houder gestelde termijn  (10 kalenderdagen) door ondertekening laten weten of hij of zij wel of niet akkoord gaat met de in de overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van kinderopvang vermelde afspraken.
- Is de gestelde termijn (10 kalenderdagen) verstreken en is door ouder/verzorger of gastouder geen bezwaar gemaakt tegen de inhoud of de strekking van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende  rechten en verplichtingen dan worden deze als akkoord beschouwd en ontstaan rechten en verplichtingen voor ouder/verzorger, gastouder en houder gelijk aan die rechten en verplichtingen die ontstaan door ondertekening.
- De arbeidsovereenkomst  komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat ouder/verzorger en gastouder na afloop van het onderlinge kennismakingsgesprek aan houder hebben laten weten een overeenkomst met elkaar aan te willen gaan voor gastouderopvang.
- De houder bevestigt de afspraken die ouder/verzorger en gastouder met elkaar maken in een overeenkomst van opdracht tussen ouder/verzorger en gastouder.
- De ouder/verzorger en gastouder moeten binnen de door houder gestelde termijn  (10 kalenderdagen) door ondertekening laten weten of hij of zij wel of niet akkoord gaat met de in de overeenkomst van opdracht vermelde afspraken over opvangdagen, - tijden, duur van de gastouderopvang en de daaruit voortvloeiende kosten die vermeld staan in de bijgeleverde kostenprognose. Door ondertekening ontstaan rechten en verplichtingen voor ouder/verzorger, gastouder en houder.
- Is de gestelde termijn (10 kalenderdagen) verstreken en is door ouder/verzorger of gastouder geen bezwaar gemaakt tegen de inhoud of de strekking van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende kosten dan  worden deze als akkoord beschouwd en ontstaan rechten en verplichtingen voor ouder/verzorger, gastouder en houder gelijk aan die rechten en verplichtingen die ontstaan door ondertekening.
- Op de overeenkomsten en de kostenprognose zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.
- Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.
- De overeenkomsten gelden tot wederopzegging.
 
Artikel 5 Plaatsing, begeleiding, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
- De houder bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ouder/verzorger en gastouder. De houder faciliteert de koppeling maar is geen partij in de afspraken over de gastouderopvang. De ouder/verzorger maakt daarover rechtstreeks afspraken met de gastouder. De houder begeleidt gastouder en ouder/verzorger bij de uitvoering van de kinderopvang door de gastouder en zal zich daartoe optimaal inspannen.
- De houder spant zich in voor bevordering van de deskundigheid van gastouders en bewaakt de kwaliteit van de opvang die gastouders leveren. De houder onderhoudt regelmatig contact met ouder/verzorger en gastouder.
- De ouder/verzorger is bij het brengen van het kind naar de gastouder verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht daadwerkelijk plaats heeft gevonden. De gastouder is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht van de verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
- De houder en/of de gastouder kunnen van de ouder/verzorger eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van derden schriftelijk of elektronisch vastlegt.
- De houder, gastouder en ouder/verzorger zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of uit de onderlinge overeenkomsten voortvloeit.
- De houder, gastouder en ouder/verzorger dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.

Artikel 6 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomsten
- De overeenkomst tot bemiddeling is geldig van 0 jarige leeftijd van het kind tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
- De arbeidsovereenkomst  is geldig van 0 jarige leeftijd van het kind tot de eerste dag van de maand waarop het basisonderwijs voor het kind begint. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
- Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de arbeidsovereenkomst dan wordt dit door partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De Algemene voorwaarden blijven van toepassing.
- Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtsweg per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren van de gastouderopvang kan beïnvloeden hebben de ouder/verzorger en de houder het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
- Elk der partijen heeft het recht de arbeidsovereenkomst  of een deel van de overeengekomen tijdsduur van de gastouderopvang te beëindigen door middel van een aan wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dit in ieder geval per de eerste of de zestiende van de maand. De houder die van dit recht gebruikt maakt kan, onverlet zijn of haar overige rechten op grond van deze Algemene voorwaarden, de overeenkomst slechts gemotiveerd opzeggen.
- De houder kan de overeenkomst van bemiddeling met een ouder/verzorger die niet heeft betaald, per aangetekende brief of persoonlijke aanzegging met ontvangstbevestiging, direct opzeggen. De ouder/verzorger wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken door onmiddellijke betaling. De onmiddellijke opzegging is niet van toepassing indien de ouder/verzorger  aannemelijk maakt dat hij of zij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was aan de betalingsverplichting te voldoen. Dit laat de betalingsverplichting van de ouder/verzorger op grond van artikel 12 van deze Algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 7 Toegankelijkheid
- Indien een kind, nadat diens ouders/verzorgers daartoe zijn gemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de gastouder, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de houder het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, de overeenkomst op te zeggen.
- De houder zal naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.

Artikel 8 De prijs en prijswijzigingen
- De prijs die de ouder/verzorger betaalt wordt vooraf overeengekomen
Prijswijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de invoering aangekondigd. Kinderopvang Thuis  behoudt zich het recht voor ten gevolgen van wijzigingen in de CAO Kinderopvang, wijzigingen in de Wet kinderopvang of anderszins, de tarieven tussentijds aan te passen.
- De ouder is maandelijks een bedrag verschuldigd dat omvat de gastouderbegeleidingskosten, administratiekosten (inclusief eventuele overeengekomen extra dienstverlening zoals o.a. papierenfactuur, geen automatische incasso) en salaris gastouder.
- Het salaris van de gastouder wordt door beide partijen (ouder/verzorger en gastouder) vastgesteld.

Artikel 9 Klachten
- De ouder/verzorger zal met bekwame spoed na de prestatie van de houder zorgvuldig onderzoeken of de houder de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de houder er terstond nauwkeurig met opgave van aard en de gronden schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De ouderverzorger dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na levering van de dienst.
- De houder is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de ouder/verzorger.
- De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de ouder/verzorger in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen of daarvan tijdig van het resultaat kennis is gegeven.
- De factuur van de houder geldt als correct, indien de ouder/verzorger niet binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum een protest bij de houder schriftelijk heeft ingediend.
- Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst is aangegaan, wordt geacht de overeenkomst volledig te zijn weergegeven door de factuur, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum, met nauwkeurige opgave van de aard en gronden van de reclame.
- Indien de in dit  artikel bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte ouder/verzorger als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de houder voor de ouder/verzorger redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10 Overmacht
- Indien Kinderopvang Thuis haar verplichtingen uit de overeenkomst met de ouder/verzorger niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is Kinderopvang Thuis gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht zonder dat Kinderopvang Thuis  schadeplichtig is.
- Onder overmacht wordt ondermeer verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de ouder/verzorger gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan Kinderopvang Thuis kunnen worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet waren te voorzien.

Artikel 11 Vakmanschap
- De houder staat er voor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de gastouderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De werkzaamheden voor de gastouderopvang van de houder voldoen minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
- Personen werkzaam bij Kinderopvang Thuis zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), afgegeven volgens de Wet justitiële gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring aan de houder vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden; de verklaring is op het moment van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien de houder redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, dan verlangt de houder dat de werknemer, binnen een door de houder vast te stellen termijn, opnieuw een VOG overlegt die niet ouder is dan twee maanden.

Artikel 12 Betaling / Niet-tijdige betaling
- De ouder/verzorger dient de factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op een door Kroostopvang aangewezen bank- of girorekening. De kosten voor betaling zijn voor de ouder/verzorger.
- Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door de ouder/verzorger toegerekend aan de oudste vordering en het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de ouder/verzorger aanwijst.
- De ouder/verzorger is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. De houder verzendt na het verstrijken van die betalingsdatum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de ouder/verzorger de gelegenheid binnen 5 werkdagen alsnog te betalen. De houder waarschuwt de ouder/verzorger daarbij dat als er dan nog geen betaling plaats vindt de overeenkomst  onmiddellijk kan worden opgezegd en de gastouderopvang per direct kan worden beëindigd.
- Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten ter grootte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van EUR 250,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag, waaronder de kosten vanwege ingeschakelde juristen/advocaten en andere adviseurs..
- De houder is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de ouder/verzorger te bedingen. Bij ieder verzuim is de ouder/verzorger verplicht om naar het oordeel van houder voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn.
- Bij ieder verzuim is de ouder/verzorger verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Houder is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. De kosten voor de zekerheidsstellingen en andere betalingswijzen zijn voor rekening van ouder/verzorger. Voorts zijn voor rekening de kosten en schade die houder maakt en lijdt door opschorting van haar werkzaamheden.

Artikel 13  Aansprakelijkheid
- Houder is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend (overmacht). Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de ouder/verzorger.
- Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, storingen in het bedrijf van de houder of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines/computers/netwerk gebruikt door de houder of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij de ouder die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van de houder die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
- De houder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de ouder/verzorger of derden waarvoor de ouder/verzorger verantwoordelijk is. Tevens is de houder niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van de houder van instructies, adviezen of opdrachten van de ouder/verzorger die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij de ouder/verzorger aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van de houder.
- De houder is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij de houder werkzame leidinggevenden.
- De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
- De houder is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt.
- De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
- Voor het geval de houder geen of niet volledig beroep kan doen op de in de voorgaande leden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen is de houder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan EUR 10.000,--.
- Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van de houder niet meer in dan een inspanningsplicht (geen prestatieplicht) om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren.
- Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, en werknemers van de houder kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de ouder/verzorger inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de ouder/verzorger worden aangesproken.

Artikel 14 Vrijwaring
- Indien de houder ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de ouder/verzorger werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de ouder/verzorger de houder ter zake volledig vrijwaren en de houder alles vergoeden wat de houder aan deze derde dient te voldoen. De ouder/verzorger is tevens verplicht de houder te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringverplichtingen van de ouder/verzorger gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij de houder.

Artikel 15 Verplichting ouder/verzorger
- De ouder/verzorger staat er voor in dat de overeenkomst door Kinderopvang Thuis  zonder beletselen en vertragingen uitgevoerd kan worden. De ouder/verzorger is verplicht Kinderopvang Thuis  in te lichten omtrent alle omstandigheden, en direct alle benodigde gegevens overzichtelijk en compleet te verstrekken. Zonder nadere inlichtingen en markeringen mag Kroostopvang ervan uitgaan dat alle geleverde gegevens en informatie juist is.
- De ouder/verzorger is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder deze voorwaarden) van rechtswege in verzuim.
- De ouder/verzorger is verboden binnen een jaar na einde van de overeenkomst een werknemer of gastouder van Kinderopvang Thuis op een of andere wijze direct of indirect in dienst te nemen of op andere wijze voor zich werkzaam te laten zijn, op straffe van een direct opeisbare boete ad EUR 1.500,-.

Artikel 16 Geschillencommissie
- Kinderopvang Thuis  is aangesloten bij de Zuidhollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK). Deze commissie heeft tot doel klachten in behandeling te nemen die binnen de betreffende organisatie niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost. De Zuidhollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang is een zelfstandige commissie, waarin verschillende deskundige partijen zijn vertegenwoordigd. Dat zijn: een vertegenwoordiger van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOink), juristen, pedagogen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van kinderopvang.

Artikel 17 Looptijd Algemene voorwaarden
- Deze Algemene voorwaarden kunnen een tijdelijk karakter hebben indien er binnen de branche ten behoeve van de gastouderopvang Algemene voorwaarden worden opgesteld die dan voor de gehele sector gastouderopvang algemeen bindend verklaard worden.

Artikel 18 Competentie en toepassing Nederlands recht:
- Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken waarbij de rechtbank bevoegd is, is uitsluitend de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. De houder is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.
- Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
- De ouder/verzorger wordt geacht voor iedere overeenkomst en voor ieder geschil wat daaruit voort vloeit, in ieder geval in Nederland woonplaats te hebben. Bij gebreke van een aan de houder bekende woonplaats, zullen de regels bij het ontbreken van een bekende woonplaats in Nederland van toepassing zijn.